top of page

Privacybeleid

Bij Calendula vinden we privacy belangrijk. Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor (het verbeteren van) onze webshop en dienstverlening. In geen geval stellen wij jouw gegevens ter beschikking aan derden voor commerciële doelstellingen. 
 

Als je vragen hebt over ons privacy beleid neem dan vooral contact met ons op via: info@calendulacare.nl
 

1. Gegevensverwerking

Webshop en communicatie

Voor onze webshop maken wij gebruik van de systemen van Wix en onze e-maildienst nemen we af bij YourHosting. De persoonsgegevens die je invult voor het plaatsen van een bestelling of die je achterlaat door communicatie met ons, worden ook met deze partijen gedeeld. Zij hebben alleen toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Verder zullen zij uw persoonlijke gegevens niet gebruiken. Het kan zijn dat zij metagegevens gebruiken voor het verbeteren van hun eigen dienst. Dit zijn geen persoonlijke of privacygevoelige gegevens.

 

Betaling

Betaling in onze webshop wordt verzorgd door Adyen. Zij verwerken jouw naam, adres en betaalgegevens zoals een bankrekening- of creditcardnummer. Adyen heeft passende maatregelen genomen om deze gegevens te beschermen. Zij gebruiken deze gegevens alleen om de dienstverlening verder te verbeteren. In het kader daarvan kunnen zij geanonimiseerde gegevens met derden delen. Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzending
Voor de bezorging van jouw bestelling maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen om jouw pakket op het juiste adres te bezorgen.


Facturatie
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Wix. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Wix is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

2. Doel van de gegevensverwerking 
 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken jouw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met jouw bestelling. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 
 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 
 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Calendula Care op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren jouw gegevens zolang als je klant bent bij ons. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij oude facturen met uw (persoons)gegevens bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel.

3. Rechten 
 

Algemeen
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 

Recht van inzage

Je mag de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon altijd inzien. Ook heb je het recht om deze gegevens te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die beider strekking doen aan ons per e-mail t.a.v. contactpersoon privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. 

 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
 

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Calendula Care. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

4. Cookies
 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat software oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


 

Contactpersoon- & gegevens 
 

Calendula Care
Mw. Brit van Duijn
Zuster Spinhovenlaan 25
3981 CR Bunnik
info@calendulacare.nl 

nieuw logo_groen_extra ruimte er omheen.png
bottom of page